Gratis elektronische bibliotheek

Frysk Wurdboek - J.W. Zantema

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 1992
BESTANDSGROOTTE: 3,91
ISBN: 9789060664407
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.W. Zantema

Veel plezier met het gratis lezen van Frysk Wurdboek J.W. Zantema epub boeken

Omschrijving:

Frysk Wurdboek 1e druk is een boek van J.W. Zantema uitgegeven bij Friese Pers/Noordboek. ISBN 9789060664407 fries/ Nederlands

... oersette • Kontakt; Foarkarstaal. Sykje Troch ús tjinsten te brûken, gean jo implisyt akkoart mei ús gebrûk fan koekys ... Frysk Wurdboek ... . Frysk-Nederlânsk wurdboek Nederlânske oersetting fan it Fryske wurd aaifol. Nederlânsk ... De Fryske Akademy docht freed ynspiraasje op foar in nij Frysk wurdboek. Op in ynternasjonaal kongres wurdt praat oer lienwurden út oare talen. Hoe sette je bygelyks it wurd jacuzzi oer yn it... Yn 1834 ferskynde syn Fryske stavering dy't er ferlike mei dy fan Japiks. Mei de eigen stavering begûn Joast Hiddes Halb ... Fries/Frysk - Woordenboek/Wurdboek ... ... Yn 1834 ferskynde syn Fryske stavering dy't er ferlike mei dy fan Japiks. Mei de eigen stavering begûn Joast Hiddes Halbertsma mei it skriuwen fan in Frysk-Latynsk wurdboek ('"Lexicon Frisicum"), mar makke gjin dien wurk. Harmen Sytstra ûntwurp in eigen stavering foar it Frysk, de Idunastavering, nei in idee fan De Haan Hettema. Nij Frysk Wurdboek. 211 likes. Der moatte bettere & moaiere & Fryske wurden te betinken weze foar lienwurden as 'skyline' en 'diploma' Hier vind je diverse Friese woordenboeken of links naar pagina's waar je Friese woorden naar het Nederlands kunt vertalen en andersom. It Frysk Puzelwurdboek is in helpmiddel by it oplossen fan Fryske puzels. It ferskynde yn 1992 by de Afûk yn Ljouwert en is gearstald troch Douwe van der Meulen.. It earste diel fan it puzelwurdboek giet út fan de omskriuwings dy't yn puzelopjeften foarkomme. De mooglike oplossings, de 'frege wurden' stean efter de omskriuwing neamd. It giet fan koarte nei lange wurden en jout safolle ... Typysk frysk/ Typisch fries/ Typical frisian; Feesten/ Feesten/ Parties; Grappige Fryske wurden/ Grappige Friese woorden/ Funny Friese wurds; Chatten; Iten en drinken/ Eten en drinken/ Food and drinks; Gastenboek/ Questbook; Omropfryslân...