Gratis elektronische bibliotheek

Minske en bist - Palstra

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,9
ISBN: 9789065530950
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Palstra

Alle Palstra boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Minske en bist

...de basin ferhûze. Werom, dat begrypt sy noch net ... Toatemisme - Wikipedy ... . Se hiene it sa goed mei elkoar: minske en bist . Der kaam by; se koe eltse kat en hûn ùt de omjouwing. Der wie in dikke, grauwe reade kat mar der hat se rap mei ofweve, dy mocht se De fjildferhalen fan Rink van der Velde binne prachtich skreaun en steane fol mei sekuere observaasjes fan it hâlden en dragen fan minske en bist yn it iepen fjild. Rink van der Velde (1932-2001) wie ien fan de populêrste skriuwers dy¿t Fryslân kend hat. Werom, dat begrypt sy noch net. Se hiene it sa ... Palstra, Sjoerd - Sirkwy ... . Werom, dat begrypt sy noch net. Se hiene it sa goed mei elkoar: minske en bist . Der kaam by; se koe eltse kat en hûn ùt de omjouwing. Der wie in dikke, grauwe reade kat mar der hat se rap mei ofweve, dy mocht se fuortendaliks al net lije. Dan wiene er twa fremde magere grize bisten. "Bisten mei papieren." sei de frou. En dan wie der noch ... De fjildferhalen is in bondel mei observaasjes fan it hâlden en dragen fan minske en bist yn it iepen fjild. Rink van der Velde fielde him nearne sa goed thús as yn fjild en bosk. As jonge strúnde er om yn de kontreien fan Beetstersweach en learde de natuer troch skerp observearjen fan tichteby kennen. Fiskje en jeie wie syn lust en syn libben. Boppedat is der op Java gjin sneller en sterker bist as de jakhals.' De jakhals groeit ûnder de kompliminten. 'No ja,' giet Kantjil fierder, 'gjin bist kin oan dy ûntkomme, behalve ien. Dat is de minske.' 'Mins-ke?' priuwt de jakhals ferbaasd. 'Noait fan heard, wat is dat foar bist?' Kantjil giet der wat nofliker by stean. In minskesliner of minske-iter is in bist dat minsken bejaget, deadet en opfret.Dy omskriuwing slút út: it opfretten fan minsklike liken troch iesiters en it oanfallen en deadzjen fan minsken sûnder dat dêr konsumpsje fan it minsklik lichem op folget. Minsken kinne troch withoefolle soarten bisten oanfallen wurde, mar minskesliners binne rôfdieren dy't it iten fan minsklik fleis ta in ... Ferwûnings en dea. By brân fallen net inkeld ferwûnen en/of deaden troch ferbrâning of it oprinnen fan brânwûnen, mar ek troch it ynstoarten fan gebouwen dy't troch brân ferswakke binne, en troch reekynhalaasje.Sterker noch, de grutste bedriging fan in brân foar in minske of bist wurdt net sasear foarme troch de flammen sels, mar troch de reek en de hjitte (reek)gassen. Werom, dat begrypt sy noch net. Se hiene it sa goed mei elkoar: minske en bist . Der kaam by; se koe eltse kat en hûn ùt de omjouwing. Der wie in dikke, grauwe reade kat mar der hat se rap mei ofweve, dy mocht se fuortendaliks al net lije. Dan wiene er twa fremde magere grize bisten. "Bisten mei papieren." sei de frou. En dan wie der noch ... De fjildferhalen fan Rink van der Velde binne prachtich skreaun en steane fol mei sekuere observaasjes fan it hâlden en dragen fan minske en bist yn it iepen fjild. Rink van der Velde (1932-2001) wie ien fan de populêrste skriuwers dy't Fryslân kend hat. Wêr tsjut it op as men jin befrijd fielt by it sizzen: 'In minske is in bist, in bist ûnder de bisten'. Wêr tsjut it op as men neat ha moat fan it Kristendom en it Humanisme? Wêr tsjut it op as men mei wolgefallen lêst: 'Himel en ierde binne net spesjaal op minsken begien. Foar har binne alle dingen as de striehûnen. natoer en minske binn' sa kâld der is gijn bloei mear oan. De beammen, hingjend skril en keal alles is tryst en dôf it leaket allegoar sa feal ... gjin woartel, gjin blom en gjin bist ha krêft om ...