Gratis elektronische bibliotheek

Inleiding gemeentewet : van wet naar praktijk - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2005-01-01
BESTANDSGROOTTE: 3,21
ISBN: 9789032282158
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Het beste pdf boek van Inleiding gemeentewet : van wet naar praktijk dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Bij het schrijven van dit boek uit de bestuursacademiereeks hadden wij diverse doelgroepen voor ogen. Allereerst cursisten van de Bestuursacademie Nederland. Voor hen dient dit boek als studieboek. Daarnaast wil het ook een verkenning van het gemeenterecht bieden aan hen die bijvoorbeeld bestuurlijk of ambtelijk voor het eerst bij een gemeente aan de slag gaan. Maar ook als zij al enige tijd bij de gemeente werken en zich weer eens willen oriënteren op het 'hoe en wat' met betrekking tot het functioneren van een gemeente, zullen hopelijk met dit boek goed uit de voeten kunnen. Dit boek beoogt de lezer een globaal inzicht te verschaffen in de betekenis van de Gemeentewet voor de gemeentelijke organisatie en haar uitvoeringspraktijk.

...s en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau) MEMORIE VAN TOELICHTING ... PDF ePUB - Inleiding gemeentewet ... . Algemeen . 1. Inleiding Geldend van 15-04-2020 t/m heden. Toon relaties in LiDO Algemene wet bestuursrecht; Maak een permanente link Algemene wet bestuursrecht; Toon wetstechnische informatie Algemene wet bestuursrecht; Vergelijk met een eerdere versie Algemene wet bestuursrecht; Druk de regeling af Algemene wet bestuursrecht; Sla de regeling op Algemene wet bestuursrecht Inleiding en aanleiding ... De bevoegdheden van de Wet Victor worden in de praktijk weinig gebruikt. ... Ook past het niet in het Nederlandse rechtsstelsel. Een wijziging van de Gemeentewet is naar het oordeel van ... Inleiding gemeentewet; van wet naar praktijk ... ... De bevoegdheden van de Wet Victor worden in de praktijk weinig gebruikt. ... Ook past het niet in het Nederlandse rechtsstelsel. Een wijziging van de Gemeentewet is naar het oordeel van de indiener eenvoudiger en effectiever.41. Na afweging van ... Inleiding en aanleiding ... De bevoegdheden van de Wet Victor worden in de praktijk weinig gebruikt. ... Ook past het niet in het Nederlandse rechtsstelsel. Een wijziging van de Gemeentewet is naar het oordeel van de initiatiefnemer eenvoudiger en effectiever.50. De exacte inhoud van de opgenomen regelgeving vindt u in het onderdeel Inhoud, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van deze Help. De huidige versie is uitgebreid met verdragen, beleidsregels (circulaires), regelgeving van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en organen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO), en regelgeving van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Om buiten twijfel te stellen wat het karakter is van de gegevensverwerking, is het bij de introductie van vast cameratoezicht in artikel 151c van de Gemeentewet wenselijk geacht om het regime van de Wet politiegegevens expliciet van toepassing te verklaren op de vastlegging van de beelden.12 De gegevens die verwerkt worden zijn daardoor politiegegevens in de zin van artikel 1, onder a, van die ... Inleiding In de praktijk van de belastingheffing komt het voor dat de formele belastingschuld niet in overeenstemming ... Artikel 231 van de Gemeentewet bepaalt (onder meer) ... van de Wet WOZ niet van toepassing en evenmin het Uitvoeringsbesluit Wet WOZ. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur noemt de belangen die het op-leggen van geheimhouding rechtvaardigen. De Gemeentewet verwijst daar expli-ciet naar in artikel 25.4 Als de raad, als hoofd van het gemeentebestuur, een ge-heimhoudingsplicht oplegt, dan wel een door het college, de burgemeester of een Inleiding ' De Staatkundig ... Ik kom nu tot een korte schets van de ontwikkeling van de gemeenten onder de werking van de gemeentewet van 1851. De wet betekende een grote verandering ten opzichte van de periode daarvoor. ... Gelet op de huidige praktijk zal een afwijking naar boven wel meer voorkomen dan naar beneden. 4 2 Doel van Wet Victoria 2.1 Inleiding Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 heeft de regering in de Drugsnota een wijziging van de Gemeentewet aangekondigd die de fysieke sluiting van een drugspand (weer) mogelijk moest maken. Daarbij is het standpunt ingenomen dat de inbreuk die met een dergelijke sluiting wordt gemaakt op de ... voor de uitvoering van deze wet nodig is: 3°. in een gemeente: de burgemeester en de door hem aan te wijzen personen. Artikel 55 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast: a. in een gemeente: de burgemeester en de door hem aan te wijzen personen; 2. Inleiding In de artikelen 25, 55 en 86 van de Gemeentewet is bepaald dat respectievelijk de gemeenteraad, het college van B&W en een raadscommissie geheimhouding kan opleggen omtrent hetgeen in een besloten vergadering is behandeld en omtrent de inhoud van stukken die zijn overgelegd. De geheimhouding kan slechts worden opgelegd op grond van een in artikel 10 van de Wet openbaarheid van ... Gemeentewet (Gemw), artikelen 509hh en 540-550 Wetboek van Strafvordering (Sv), ... bepalingen van de Wet openbare manifestaties voor zijn rekening genomen, alsook het onderzoek naar de ontwikkeling van het ambt van burgemeester in deel II. Remco Nehmelman (UU) is de primaire auteur ten aanzien van de artikelen 151b, 151c en 174b ... waarde van een woning wordt met modelmatige berekeningen bepaald. De waardebepaling voor de Wet ...