Gratis elektronische bibliotheek

Organisatie van de gezondheidszorg - Jan Maarten Boot

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 4,53
ISBN: 9789023242932
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jan Maarten Boot

U kunt het boek Organisatie van de gezondheidszorg downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Iedereen die werkzaam is in de Nederlandse gezondheidszorg weet doorgaans vrij goed wat er speelt in zijn of haar directe werkomgeving. Een totaalbeeld ontbreekt echter veelal, terwijl dit voor een goed begrip van de eigen beroepsuitoefening en werksituatie wel noodzakelijk is. Veranderingen in het beroepenveld, in de samenwerking van verschillende beroepsbeoefenaren en instellingen, in de verhouding van preventie, curatie en verzorging, in de zorgverzekeringen en de bekostiging van zorg, in de wetgeving voor marktwerking, kwaliteit en patiëntenrecht: het zijn allemaal onderwerpen die van invloed zijn op de dagelijkse gang van zaken van zowel beroepsbeoefenaren als hun patiënten/cliënten. Ook deze tweede herziene druk van Organisatie van de gezondheidszorg biedt de lezer inzicht in de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg. Er is (geactualiseerde) informatie over de beroepen, over de vele verschillende instellingen voor behandeling en zorg, over preventie en bedrijfsgezondheidszorg en over patiëntenorganisaties en -wetgeving. Ook gezondheid en ziekte blijven niet onbesproken, evenals de rol daarin van zowel de nationale als gemeentelijke overheid. Jan Maarten Boot is als universitair hoofddocent beleid en management gezondheidszorg verbonden aan het UMC Utrecht (Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde). Daarnaast is hij (internationaal) consultant public health management en educatie. Organisatie van de gezondheidszorg wordt ter actualisering van gegevens en signalering van nieuwe ontwikkelingen ondersteund door de website.

...g (E02D6B) Academisch jaar. 2015/2016 Vind alle studiedocumenten for Organisatie van de Gezondheidszorg van J ... Organisatie van de gezondheidszorg (derde editie ... ... .M.D. Boot De gezondheidszorg in België is complex en voortdurend in beweging. Vanuit een beleidsmatige en juridische invalshoek gaan de auteurs na hoe de gezondheidszorg is georganiseerd. Het boek vangt aan met een algemeen overzicht van zowel de belangrijkste kenmerken van het Belgische gezondheidszorgsysteem, als het ontstaan van de belangrijkste actoren. Organisatie in de gezondheidszorg Hoofdstuk 1: Structuur van de gezondheidszorg. 1.1 Gezondheidszorg-welzij ... Overzicht organisaties - ZorgkaartNederland ... . Organisatie in de gezondheidszorg Hoofdstuk 1: Structuur van de gezondheidszorg. 1.1 Gezondheidszorg-welzijnszorg 1.1.1. Welzijn,welzijnsbeleid en welzijnszorg. Welzijn is een toestand van het algemeen welbevinden met verschillende facetten zoals lichamelijke conditie, psychische gezondheid,sociaal en materieel. De zwaarte van de zorg die nodig is bepaalt waar iemand zorg ontvangt. ... De meeste ggz-organisaties hebben een afdeling voor jongeren (tot 18 jaar), volwassenen en ouderen. ... Dit rapport biedt inzicht in de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Organisatie van de gezondheidszorg, geschreven door J.M.D. Boot. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over organisatie van de gezondheidszorg, Boot, Organisatie, Verpleegkunde, huidtherapie, samenvatting, Gezondheid & Gezondheidszorg. Het beschrijft de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland en zet dit in een internationaal perspectief. Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. In 2006 is de nieuwe zorgverzekering ingevoerd en werd gereguleerde concurrentie het belangrijkste ordeningsprincipe. Organisatie van de gezondheidszorg 9789023253822. Koop dit studieboek op bookmatch.nl, een marktplaats met 200.000 Tweedehands studieboeken . Geen risico met vooraf betalen want wi Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport. Volksgezondheid. VWS stimuleert mensen tot gezond gedrag: meer bewegen, niet roken, matig alcoholgebruik, veilig vrijen en gezond eten. Gezondheidszorg. De Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie bestaat uit de volgende bedrijven: Bijzondere Medische Beoordelingen Is expert op arbeidsdeskundig, psychologisch, verzekeringsgeneeskundig en forensisch sociaal psychiatrisch gebied. Het draagt bij aan de instroom, de doorstroom en het re-integratieproces van Defensiemedewerkers. De organisaties in de gezondheidszorg zijn deels ingericht naar de verschillende soorten behandelingsniveaus. De aard van het gezondheidsprobleem is bepalend voor het behandelingsniveau. Wanneer er zorg wordt aangeboden zonder dat er een hulpvraag is, noemen we dat preventieve gezondheidszorg.. organisatie van de gezondheidszorg preventieve gezondheidszorg voorkomen) het richt zich op het behoud en de bescherming van de gezondheid geen ziektes Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Organisatie van de gezondheidszorg, geschreven door J.M.D. Boot & J.M.D. Boot. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over samenvatting, beroepen, Organisatie van de gezondheidszorg, Organisatie gezondheidszorg, Marktwerking, gezondheidszorg ... De registratie van gegevens in de zorginstellingen. Deze rubriek groepeert relevante informatie over de gegevens die de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzamelt, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het reilen en zeilen van de zorginstellingen in België. Introductie in de gezondheidszorg biedt een helder overzicht over de organisatie en het functioneren van de gezondheidszorg in Nederland. In deze herziene druk wordt het zorgstelsel helder uitgelegd. De contouren van de meest recente veranderingen worden geschetst, zoals de invoering van de Wet langdurige zorg als opvolger van de AWBZ en de decentralisatie van de Jeugdzorg en Participatiewet ... De gezondheidszorg in België is complex en voortdurend in beweging. In dit boek gaan de auteurs na hoe de gezondheidszorg is georganiseerd. Het werk vangt aan met een algemeen overzicht van de kenmerken van het Belgische gezondheidszorgsysteem met bijzondere aandacht voor het aanbod in de gezondheidszorg en de werking, de programmatie, de erkenning en de financiering van ziekenhuizen. Wat is gezondheidszorg? Volksgezondheidenzorg.info gebruikt de volgende definitie van gezondheidszorg: het geheel van zorgverleners (en ondersteunend personeel), instellingen, middelen en activiteiten dat direct gericht is op instandhouding en verbetering van de gezondheidstoestand en/of de mogelijkheid om zelf regie te voeren, en op het reduceren, opheffen, compenseren en v...